dr Aleksandra Mendryk

Opublikowano 18 grudnia 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 30 marca 2006 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Strategie marketingowe na rynku usług transportu miejskiego


Promotor: prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 9 maja 2013 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 6 czerwca 2013 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 6 czerwca 2013 r.

Nadanie stopnia doktora: 13 czerwca 2013 r.