dr Joanna Schomburg

Opublikowano 18 grudnia 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 18 lutego 2010 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Strukturalizacja systemów informacyjno-decyzyjnych operatorów transportowej obsługi produkcji przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego


Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szałucki

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 9 maja 2013 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 10 czerwca 2013 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 10 czerwca 2013 r.

Nadanie stopnia doktora: 13 czerwca 2013 r.