dr Elżbieta Kucińska

Opublikowano 16 grudnia 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 18 czerwca 2009 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Ocena wpływu regulacji Unii Europejskiej redukujących emisję CO2 na rozwój polskiego sektora elektroenergetycznego


Promotor: prof. dr hab. Barbara Kisiel-Łowczyc

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 11 lipca 2013 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 19 września 2013 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 19 września 2013 r.

Nadanie stopnia doktora: 19 września 2013 r.