mgr Piotr Marek

Opublikowano 30 czerwca 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 11 października 2012 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Telewizja lokalna jako element polskiego rynku reklamy - funkcjonowanie i kierunki rozwoju

Promotor: prof. dr hab. Danuta Rucińska

Recenzenci:

Recenzje:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: