mgr Piotr Gąsior

Opublikowano 30 czerwca 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 9 maja 2013 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Ewolucja bazylejskich regulacji nadzorczych, z uwzględnieniem szacowania wymogu kapitałowego i ich wpływu na realną sferę gospodarczą

Promotor: dr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG

Recenzenci:

Recenzje:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: