dr Rafał Kniter

Opublikowano 28 czerwca 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 19 września 2013 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Polityka inwestycyjna miast powiatowych i jej wpływ na lokalny rozwój gospodarczy - studia wybranych miast z województwa pomorskiego

Promotor: dr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG

Recenzenci:


Recenzje:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 20 maja 2021 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 11 czerwca 2021 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 11 czerwca 2021 r.

Nadanie stopnia doktora: 24 czerwca 2021 r.