mgr Joanna Jaguszewska

Opublikowano 28 czerwca 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 19 września 2013 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Znaczenie elektrowni wiatrowych w rozwoju rynku energii w Polsce

Promotor: dr hab. Hanna Treder, prof. UG

Recenzenci:

Recenzje:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: