dr Aurelio Hess

Opublikowano 10 maja 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 25 kwietnia 2019 r.

Tytuł rozprawy: Productivity Drivers. Implications for Brazil’s Development: Evidence from Selected Countries

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Zielenkiewicz

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 22 października 2020 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 9 listopada 2020 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 9 listopada 2020 r.

Nadanie stopnia doktora:  19 listopada 2020 r.