dr Marek Łangalis

Opublikowano 23 kwietnia 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 10 listopada 2011 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Wahania koniunkturalne produkcji dóbr kapitałowych na przykładzie rynku stali nierdzewnych (z uwzględnieniem wpływu polityki pieniężnej)


Promotor: prof. dr hab. Andrzej Ruciński

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 21 listopada 2013 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 5 grudnia 2013 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 5 grudnia 2013 r.

Nadanie stopnia doktora: 12 grudnia 2013 r.