dr Oksana Krawczyszyn

Opublikowano 23 kwietnia 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 16 września 2010 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Determinanty rozwoju subregionalnych biegunów wzrostu na przykładzie Elbląga


Promotor: dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 21 listopada 2013 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 28 listopada 2013 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 28 listopada 2013 r.

Nadanie stopnia doktora: 12 grudnia 2013 r.