dr Katarzyna Podejko

Opublikowano 23 kwietnia 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 11 października 2012 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Międzynarodowa specjalizacja polskiego przemysłu obronnego (kryteria wyboru, kierunki)


Promotor: prof. dr hab. Bohdan Jeliński

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 16 stycznia 2014 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 20 lutego 2014 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 20 lutego 2014 r.

Nadanie stopnia doktora: 20 lutego 2014 r.