dr Dawid Szramowski

Opublikowano 23 kwietnia 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 10 grudnia 2009 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Inwestycje w kapitał ludzki w mikro i małych przedsiębiorstwach województwa pomorskiego jako czynnik determinujący osiągane wyniki finansowe


Promotor: dr hab. Mirosław Krajewski, prof. UG

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 13 marca 2014 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 10 kwietnia 2014 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 10 kwietnia 2014 r.

Nadanie stopnia doktora: 10 kwietnia 2014 r.