dr Małgorzata Niestępska

Opublikowano 23 kwietnia 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 17 maja 2012 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Czynniki makroekonomiczne wpływające na cenę energii elektrycznej w aspekcie celów zrównoważonego rozwoju gospodarczego


Promotor: dr hab. Monika Bąk, prof. UG

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 10 kwietnia 2014 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 15 maja 2014 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 15 maja 2014 r.

Nadanie stopnia doktora: 15 maja 2014 r.