dr Kamil Bujak

Opublikowano 23 kwietnia 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 27 kwietnia 2006 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Kreowanie i kontrolowanie jakości usług w transporcie miejskim


Promotor: prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 15 maja 2014 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 4 czerwca 2014 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 4 czerwca 2014 r.

Nadanie stopnia doktora: 26 czerwca 2014 r.