dr Jakub Kwiatkowski

Opublikowano 02 marca 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 28 lutego 2019 r.

Tytuł rozprawy: Wpływ luki technologicznej na intensywność wymiany handlowej państw OECD

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Tomasz Brodzicki, prof. UG

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 20 maja 2021 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 23 czerwca 2021 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 23 czerwca 2021 r.

Nadanie stopnia doktora: 24 czerwca 2021 r.