dr Cyprian Tomasik

Opublikowano 08 lutego 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 29 maja 2008 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Znaczenie zużycia wody dla polskiego handlu produktami rolnymi

Promotor: prof. dr hab. Ewa Oziewicz

Recenzenci:


Recenzje:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 23 maja 2019 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 6 czerwca 2019 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 6 czerwca 2019 r.

Nadanie stopnia doktora: 27 czerwca 2019 r.