dr Marlena Cicha-Nazarczuk

Opublikowano 06 lutego 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 19 maja 2011 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Zróżnicowanie wpływu specjalnych stref ekonomicznych na rynek pracy w Polsce


Promotor: dr hab. Stanisław Umiński, prof. UG

Recenzenci


Recenzje:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 24 września 2020 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 22 października 2020 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 22 października 2020 r.

Nadanie stopnia doktora: 19 listopada 2020 r.