mgr Grzegorz Lewandowski

Opublikowano 11 stycznia 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 13 czerwca 2013 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Logistyczne determinanty funkcjonowania rynku stali w Polsce

Promotor: dr hab. Andrzej Jezierki, prof. UG

Recenzenci:

Recenzje:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: