dr Jacek Kotarbiński

Opublikowano 24 listopada 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 21 lutego 2013 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Skuteczność marketingu w procesie kształtowania rynkowej wartości przedsiębiorstw

Promotor: prof. dr hab. Danuta Rucińska

Recenzenci:


Recenzje:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 18 marca 2021 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 16 kwietnia 2021 r. 

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 16 kwietnia 2021 r.

Nadanie stopnia doktora: 22 kwietnia 2021 r.