dr Jakub Doński-Lesiuk

Opublikowano 21 czerwca 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 11 lipca 2013 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Transport kolejowy w obsłudze logistycznej euroazjatyckiego obszaru gospodarczego


Promotor: prof. dr hab. Mirosław Chaberek

Recenzenci:


Recenzje:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 18 października 2018 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:  30 października 2018 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 30 października 2018 r.

Nadanie stopnia doktora: 22 listopada 2018 r.