dr Iwona Kur

Opublikowano 28 kwietnia 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 22 października 2009 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Wpływ międzynarodowego lobbingu na rozwój europejskich regionów


Promotor: prof. dr hab. Danuta Rucińska

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 26 lutego 2015 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 18 marca 2015 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 18 marca 2015 r.

Nadanie stopnia doktora: 19 marca 2015 r.