dr Kamila Wardyn

Opublikowano 28 kwietnia 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 18 czerwca 2009 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Wykorzystanie mediów społecznościowych w kampaniach public relations


Promotor: dr hab. Dorota Simpson, prof. UG

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 14 maja 2015 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 27 maja 2015 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 27 maja 2015 r.

Nadanie stopnia doktora: 18 czerwca 2015 r.