dr Matthias Zierke

Opublikowano 28 kwietnia 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 19 września 2013 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Firm Growth through Customer Relationship Management Projects


Promotor: dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 19 marca 2015 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 18 czerwca 2015 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 18 czerwca 2015 r.

Nadanie stopnia doktora: 18 czerwca 2015 r.