dr inż. Joanna Zielińska-Szczepkowska

Opublikowano 28 kwietnia 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 21 października 2010 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Turystyka w polityce regionalnej Polski w latach 2004-2006 i 2007-2013 na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego


Promotor: prof. dr hab. Anna Barbara Kisiel-Łowczyc

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 14 maja 2015 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 10 czerwca 2015 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 10 czerwca 2015 r.

Nadanie stopnia doktora: 18 czerwca 2015 r.