dr Marcin Rakowski

Opublikowano 27 kwietnia 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 17 lutego 2011 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Porty lokalne jako czynnik aktywizacji gospodarczej obszarów nadmorskich


Promotor: dr hab. Jacek Zaucha, prof. UG

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 15 października 2015 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 2 listopada 2015 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 2 listopada 2015 r.

Nadanie stopnia doktora: 19 listopada 2015 r.