dr Cezary Godziuk

Opublikowano 27 kwietnia 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 13 czerwca 2013 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Wahania koniunktury a zagrożenie upadłością przedsiębiorstw sektora budowlanego (na przykładzie spółek giełdowych sektora budowlanego w Polsce)

Promotor: dr hab. Dariusz Filar, prof UG

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 17 grudnia 2015 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 19 stycznia 2016 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 19 stycznia 2016 r.

Nadanie stopnia doktora: 21 stycznia 2016 r.