dr Sebastian Radziusz

Opublikowano 27 kwietnia 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 14 marca 2013 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Odzysk metalowych surowców wtórnych w Polsce -  aspekty ekonomiczne i rozwiązania regulacyjne


Promotor: dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof UG

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 24 marca 2016 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 27 kwietnia 2016 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 27 kwietnia 2016 r.

Nadanie stopnia doktora: 28 kwietnia 2016 r.