mgr Joanna Sitz-Kuleszo

Opublikowano 17 listopada 2017 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 9 maja 2013 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Ocena procesu internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw branży meblarskiej na rynkach skandynawskich


Promotor: dr hab. Dorota Simpson, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Sylwia Machowska-Okrój

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: