dr Anna Powiada-Kurek

Opublikowano 17 listopada 2017 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 19 maja 2011 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Wzrost gospodarczy a jakość życia w małych państwach arabskich Zatoki Perskiej w latach 1970-2013


Promotor: prof. dr hab. Ewa Oziewicz

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 16 listopada 2017 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 17 stycznia 2018 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 17 stycznia 2018 r.

Nadanie stopnia doktora: 18 stycznia 2018 r.