dr Ewelina Śpiewak

Opublikowano 20 października 2017 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 9 maja 2013 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Migracje zewnętrzne mieszkańców z województwa pomorskiego. (Ze szczególnym uwzględnieniem preferencji migracyjnych studentów)


Promotor: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 19 października 2017 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 11 grudnia 2017 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 11 grudnia 2017 r.

Nadanie stopnia doktora: 14 grudnia 2017 r.