dr Małgorzata Kędzior-Laskowska

Opublikowano 15 września 2017 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 28 września 2006 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Kształtowanie jakości na europejskim rynku usług transportu drogowego ładunków

Promotor: prof. dr hab. Danuta Rucińska

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 14 grudnia 2017 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 10 stycznia 2018 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 10 stycznia 2018 r.

Nadanie stopnia doktora: 18 stycznia 2018 r.