dr Łukasz Brzezicki

Opublikowano 30 czerwca 2017 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 19 września 2013 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Efektywność kształcenia w publicznym szkolnictwie wyższym zawodowym i akademickim


Promotor: dr hab. Teresa Kamińska, prof UG

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 2 czerwca 2016 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 29 czerwca 2016 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 29 czerwca 2016 r.

Nadanie stopnia doktora: 22 września 2016 r.