dr Agnieszka Ważna

Opublikowano 28 czerwca 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 9 maja 2013 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Ekonomiczna wartość czasu w transporcie pasażerskim

Promotor: dr hab. Monika Bąk, prof. UG

Recenzenci:


Recenzje:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 12 września 2019 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 25 września 2019 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 25 września 2019 r.

Nadanie stopnia doktora: 26 września 2019 r.