dr Krzysztof Borkowski

Opublikowano 25 czerwca 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 21 czerwca 2018 r.

Tytuł rozprawy: Bariery rozwoju mikroinstalacji w kontekście polityki energetycznej Polski z perspektywy przedsiębiorstw instalatorskich

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Grzegorz Szczodrowski

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 12 września 2019 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 18 września 2019 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 18 września 2019 r.

Nadanie stopnia doktora: 26 września 2019 r.