dr Katarzyna Szmyd

Opublikowano 21 czerwca 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 11 lipca 2013 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Wpływ zarządzania administracją celną na funkcjonowanie polskiego handlu zagranicznego


Promotor: dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG

Recenzenci:


Recenzje:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 18 października 2018 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 15 listopada 2018 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 15 listopada 2018 r.

Nadanie stopnia doktora: 22 listopada 2018 r.