dr Konrad Madej

Opublikowano 07 maja 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 16 czerwca 2011 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Rynek transportu lotniczego – analiza trendów rozwojowych


Promotor: prof. dr hab. Andrzej Ruciński

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 23 października 2014 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 19 listopada 2014 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 19 listopada 2014 r.

Nadanie stopnia doktora: 20 listopada 2014 r.