dr Aleksandra Borowicz

Opublikowano 07 maja 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 12 listopada 2009 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność polskiego eksportu


Promotor: prof. dr hab. Andrzej Stępniak

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 22 stycznia 2015 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 5 marca 2015 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 5 marca 2015 r.

Nadanie stopnia doktora: 19 marca 2015 r.