dr Agnieszka Szmelter

Opublikowano 20 października 2017 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 13 czerwca 2013 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Determinanty kształtowania strategii logistycznych w światowym przemyśle motoryzacyjnym


Promotor: dr hab. Henryk Woźniak, prof. UG

Recenzenci:


Recenzje:Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 22 lutego 2018 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 13 marca 2018 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 13 marca 2018 r.

Nadanie stopnia doktora: 22 marca 2018 r.