dr Ewa Hącia

Opublikowano 30 czerwca 2017 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 19 maja 2011 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Turystyka jako determinanta rozwoju regionów nadmorskich w Polsce


Promotor: dr hab. Jacek Zaucha, prof UG

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 20 kwietnia 2017 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 12 maja 2017 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 12 maja 2017 r.

Nadanie stopnia doktora: 18 maja 2017 r.