dr Mirosław Warczak

Opublikowano 22 listopada 2016 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 17 listopada 2016 r.

Tytuł rozprawy: Kształtowanie polityki budżetowej gmin wiejskich w Polsce (na przykładzie Gminy Liniewo)

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: dr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Jarosław Kempa

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 22 marca 2018 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Recenzje:


Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 17 kwietnia 2018 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 17 kwietnia 2018 r.

Nadanie stopnia doktora: 19 kwietnia 2018 r.