Uchwała Nr 97/23/RDEif

Uchwała Nr 97/23/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 13 lipca 2023 roku
w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Tomaszewskiemu
stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse

Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

  1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (zarządzenie nr 99/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z późn. zm.);
  2. art. 189 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 18 ust. 1 i § 26 załącznika do uchwały nr 12/23 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie określenia Procedury nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim;
  3. § 21 ust. 1 Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim (załącznik do zarządzenia nr 30/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim);
  4. oraz – w zakresie trybu posiedzenia – na podstawie art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;


po zapoznaniu się z opinią zespołu weryfikującego spełnienie wymagania, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) oraz z protokołem z przebiegu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,

w głosowaniu tajnym, jednogłośnie

uchwala, co następuje:



wszcząć postępowanie w sprawie nadania Panu mgr. Tomaszowi Tomaszewskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.



Wynik głosowania:
uprawnionych: 30 osób; obecnych: 22 osoby;
oddano głosów: 22
ZA - 22
PRZECIW - 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 0



Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego