Uchwała Nr 152/22/RDEif

Uchwała Nr 152/22/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 15 grudnia 2022 roku
w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
z dnia 17 listopada 2022 roku

Na podstawie:

  1. § 22 oraz § 24 ust. 4  Regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim (załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 95/R/19 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie Regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim z późn. zm.);
  2. § 21 ust. 1 Regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

 

w głosowaniu jawnym, jednogłośnie

uchwala się, co następuje:§ 1.


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego przyjmuje protokół z posiedzenia Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse w dniu 17 listopada 2022 r.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wynik głosowania:
uprawnionych: 36 osób; obecnych: 27 osób;
oddano głosów: 27
ZA - 27
PRZECIW - 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 0Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego