Sylwetka Absolwenta


SYLWETKA ABSOLWENTA
(studia I stopnia)


Wykształcenie absolwenta w specjalności pn. Międzynarodowa Ekonomia Menedżerska ma na celu przekazanie wiedzy i wykształcenia umiejętności przydatnych w pracy menedżera. Absolwent specjalności po zakończeniu studiów I stopnia będzie posiadał umiejętność analizy oraz prawidłowej oceny zjawisk gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zdobyte kwalifikacje pozwolą na podejmowanie pracy na stanowiskach związanych z kierowaniem podmiotem gospodarczym, instytucjach finansowych oraz w jednostkach władzy państwowej i samorządowej.

Absolwent specjalności – Międzynarodowa Ekonomia Menedżerska (I stopień), poza wiedzą i kwalifikacjami uzyskanymi na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, nabędzie kwalifikacje specjalnościowe określone w trzech zakresach: wiedzy, umiejętności i praktycznych kompetencji.

W obszarze wiedzy absolwent otrzyma:

 • aktualną wiedzę na temat prawidłowości funkcjonowania rynku i podmiotów rynkowych,

 • wiedzę z zakresu kształtowania przywództwa menedżerskiego,

 • wiedzę z zakresu zarządzania operacyjnego i strategicznego,

 • wiedzę z zakresu zachowania konsumentów i marketingu relacyjnego,

 • wiedzę z zakresu komunikacji międzyludzkiej,

 • wiedzę z zakresu zarządzania małym przedsiębiorstwem.

W obszarze umiejętności absolwent:

 • zdobędzie umiejętność profesjonalnej obsługi klientów poprzez dogłębne zrozumienie mechanizmów rządzących zachowaniem konsumentów i marketingiem relacyjnym,

 • kierowania sprzedażą, prowadzenia negocjacji handlowych i budowy współpracy rynkowej w wymiarze międzynarodowym,

 • nabędzie umiejętności w zakresie sporządzania podstawowych dokumentów menedżerskich,

 • będzie posiadać umiejętność komunikowania się w grupie i prowadzenia pracy zespołowej ze względu na duży wymiar zajęć aktywizujących i warsztatów interaktywnych,

W obszarze praktyczne kompetencje i postawy absolwent:

 • nabędzie praktyczne kompetencje w budowie systemu współdziałania przedsiębiorstwa z konsumentami, dostawcami i instytucjami publicznymi,

 • będzie posiadać kompetencje do przyjmowania dużych zakresów odpowiedzialności związanej z koordynowaniem zespołów pracowniczych i pracy zespołowej.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA
(studia II stopnia)


Wykształcenie absolwenta w specjalności pn. Międzynarodowa Ekonomia Menedżerska ma na celu przekazanie wiedzy i wykształcenia umiejętności przydatnych w pracy menedżera. Absolwent specjalności po zakończeniu studiów II stopnia będzie mógł obejmować stanowiska z zakresu: kierowania komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa, zarządzania liniowego, koordynacji zespołów pracowniczych, kooperacji, kierowania sprzedażą. Zdobyte kwalifikacje umożliwią absolwentom specjalności Międzynarodowa Ekonomia Menedżerska obejmowanie stanowisk charakteryzujących się dużym poziomem odpowiedzialności związanym ze znaczącym kontaktem z ludźmi, głównie w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, a także w jednostkach władzy państwowej oraz samorządowej.

Absolwent specjalności – Międzynarodowa Ekonomia Menedżerska (II stopień), poza wiedzą i kwalifikacjami uzyskanymi na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, nabędzie kwalifikacje specjalnościowe określone w trzech zakresach: wiedzy, umiejętności i praktycznych kompetencji.

W obszarze wiedzy absolwent otrzyma:

 • wiedzę na temat finansów behawioralnych i ekonomii behawioralnej,

 • wiedzę na temat strategii i technik negocjacji w biznesie międzynarodowym,

 • wiedzę na temat psychologii biznesu i motywacji,

 • wiedzę na temat koordynacji zespołów pracowniczych,

 • wiedzę z zakresu strategii zarządzania własnością intelektualną.

W obszarze umiejętności absolwent:

 • nabędzie umiejętności kierowania zespołami pracowniczymi,

 • nabędzie umiejętności kierowania projektami,

 • będzie charakteryzować się umiejętnością budowy klimatu zaufania w biznesie.

W obszarze praktyczne kompetencje i postawy absolwent:

 • będzie zmotywowany do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w budowaniu ścieżki kariery,

 • będzie charakteryzować się postawą wyrażającą poszanowanie etycznych podstaw działalności przedsiębiorstw, lojalnością i zaangażowaniem na rzecz budowy wysokiej kultury organizacyjnej.