Międzynarodowa Ekonomia Menedżerska

 

 

Specjalność

MIĘDZYNARODOWA EKONOMIA MENEDŻERSKA

na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
prowadzona jest przez pracowników Instytutu Transportu i Handlu Morskiego i Katedry Makroekonomii.

 

W ramach specjalności MIĘDZYNARODOWA EKONOMIA MENEDŻERSKA proponujemy studentom spojrzenie na gospodarkę, a w jej ramach na przedsiębiorstwa i inne organizacje gospodarcze, z punktu widzenia osób zarządzających nimi. Wykłady, ćwiczenia, seminaria poświęcone są analizie uwarunkowań, w jakich działają podmioty gospodarcze oraz czynników wpływających na ich rynkowy sukces. Nowoczesny program specjalności obejmuje więc m.in. zagadnienia związane z organizacyjnymi i finansowymi aspektami kierowania przedsiębiorstwami, zarządzaniem personelem, rolą menedżera – przywódcy w ustalaniu celów strategicznych i procesie ich realizacji. Działalność podmiotów gospodarczych ukazana jest na tle zmian zachodzących na współczesnym rynku międzynarodowym.

 

W trakcie zajęć oprócz form tradycyjnych: wykład, dyskusja wykorzystywane są także, w szerokim zakresie, analizy przypadków, symulacje, gry ekonomiczne. Sprzyja to doskonaleniu umiejętności krytycznego myślenia i w interesujący sposób łączy teorię z zagadnieniami praktycznymi.

 

Zakres kompetencji i umiejętności nabytych przez studenta predysponuje go do odgrywania ról przywódczych w organizacjach, kierowania zespołami pracowników, zajmowania stanowisk charakteryzujących się dużym poziomem odpowiedzialności.

 

Zdobyta wiedza, po nabyciu niezbędnej praktyki, ułatwia pracę na stanowiskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, organizacjach prywatnych, samorządowych i państwowych, a także kierowanie własną działalnością gospodarczą.