Działalność naukowa

Katedra prowadzi badania naukowe w zakresie:

 •     funkcjonowania i przemian rynków transportowych
 •     zarządzania marketingowego w transporcie
 •     gospodarowania w transporcie kolejowym, lotniczym i miejskim
 •     preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców
 •     dostosowania transportu Polski do wymogów i standardów Unii Europejskiej
 •     wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w transporcie
 •     promocji usług transportowych
 •     integracji podsystemów transportowych
 •     logistyki miejskiej
 •     gospodarki regionalnej
 •     funkcjonowania samorządów terytorialnych
 •     marketingu terytorialnego
 •     funkcjonowania rynku ubezpieczeń
 
Projekt Trolley
 

Projekt TROLLEY ma na celu promocję transportu trolejbusowego jako czystego i najbardziej ekonomicznego środka  transportu w miastach i regionach Europy Centralnej. W oparciu o swe bogate doświadczenie, dziewięciu partnerów projektu TROLLEY z sześciu krajów Europy Centralnej  - Eberswalde i Lipsk (Niemcy), Salzburg (Austria), Gdynia i Uniwersytet Gdański (Polska), Szeged (Węgry), Brno (Czechy) oraz Parma (Włochy) wraz z organizacją TROLLEYMOTION poszukiwać  będzie możliwości odblokowania ogromnego potencjału trolejbusów by przekształcać system transportowy z „napędzanego paliwem” na „elektromobilny”. Partnerstwo to obejmuje 25% wszystkich trolejbusów, jak również 30% linii trolejbusowych aktualnie funkcjonujących na obszarze Europy Centralnej.

TROLLEY rozpoczął się 1 lutego 2010 i potrwa do marca 2013 roku. Jest to największy projekt programu Komisji Europejskiej „INTERREG Europa Centralna”, z budżetem 4,2 mln EUR, z czego 3,2 mln EUR to wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF).

Koordynatorem projektu jest Salzburg AG. Partnerami są Barnim Bus GmbH (Eberswalde), TEP S.p.A (Parma), Miasto Brno, Miasto Gdynia, Uniwersytet Gdański, LVB Lipsk, SZKT Szeged, Trolleymotion.

 

Główne cele projektu TROLLEY są następujące:

•opracowanie strategii działania możliwych do wdrożenia w innych miastach posiadających transport trolejbusowy,

•opracowanie innowacyjnych metod promocji transportu trolejbusowego, pozycjonowanie jej jako środka transportu przyjaznego dla środowiska,

•rewitalizacja i poprawa wizerunku transportu trolejbusowego w Europie Środkowej.

Dla tak sformułowanych celów przyjęto strukturę projektu, która obejmuje trzy zasadnicze „pakiety robocze” dotyczące:

•optymalizacji zużycia energii,

•zwiększenia niezawodności i efektywności,

•poprawy wizerunku transportu trolejbusowego.

W ramach ostatniego pakietu roboczego, którego liderem jest Uniwersytet Gdański, realizowanych jest szereg działań o charakterze promocyjnym oraz wykorzystujących instrumentarium badań marketingowych. Działania te w szczególności dotyczą:

•kształtowania wizerunku ekomobilności transportu trolejbusowego,

•wzrostu świadomości istnienia transportu trolejbusowego wśród podróżnych,

•powołania Środkowoeuropejskiego Centrum Wiedzy o Komunikacji Trolejbusowej.

Przykładowo, w roku 2010 przeprowadzone zostały (przez UG) badania wskazujące na znaczne zróżnicowanie postaw pasażerów transportu trolejbusowego odnoszących się do przyszłych działań władz miasta względem tego środka transportu. W miastach niemieckojęzycznych, w których kwestie ekologiczne w transporcie mają znaczenie priorytetowe w odbiorze społecznym, zaobserwowano duże oczekiwania względem rozwoju transportu trolejbusowego, ale również zastępowania autobusów trolejbusami. Aż 41 % respondentów w Salzburgu (Austria) oczekiwało tworzenia nowych linii trolejbusowych, a 34% chce zastąpienia autobusów trolejbusami. Udział respondentów chcących zastąpienia autobusów trolejbusami w Eberswalde (Niemcy) wyniósł aż 41%

Uniwersytet Gdański wspiera projekt TROLLEY swym potencjałem naukowym weryfikowanym na polu praktyki rynku transportowego. Monitoruje i kieruje działaniami związanymi z kształtowaniem wizerunku i wzrostem popularności transportu trolejbusowego. Działania te przykładowo dotyczą koordynacji „Europejskiego Dnia Trolejbusu”, obchodzonego we wrześniu w coraz większej liczbie miast posiadających transport trolejbusowy, opracowywania katalogu „dobrych praktyk” w zarządzaniu transportem trolejbusowym,  prowadzeniu badań dotyczących efektywności ekonomicznej oraz wizerunku transportu trolejbusowego oraz wspierania rozwoju Środkowoeuropejskiego Centrum Wiedzy o Komunikacji Trolejbusowej. Ponadto, Uniwersytet był organizatorem sympozjum poświęconemu marketingowi oraz kształtowaniu wizerunku transportu trolejbusowego we Lwowie na Ukrainie - kraju posiadającym najwięcej miast obsługiwanych przez trolejbusy w Europie (czerwiec 2011).

Nowym zadaniem przyznanym Konsorcjum Projektu TROLLEY w ramach tzw. „kapitalizacji” (przyznanie dodatkowych środków na nowe zadania i przedłużenie terminu realizacji projektu) jest opracowanie „Trolley Research Roadmap”, w którym to zadaniu Uniwersytet Gdański pełni ważną rolę, przeprowadzając wywiady z najważniejszymi interesariuszami rynku transportu trolejbusowego w Europie. 

Uniwersytet Gdański realizując zadania w ramach projektu TROLLEY intensywnie współpracuje z przewoźnikami trolejbusowymi z całej Europy, zarządami transportu miejskiego oraz władzami miast. Ważną, choć nieliczną grupę stanowią również producenci taboru i części dla produkcji trolejbusów oraz infrastruktury trolejbusowej.

Podstawową grupą docelową ww. działań są planiści, politycy oraz pasażerowie.

 

 

Więcej o projekcie: http://www.trolley-project.eu  

Więcej o programie: http://www.central2013.eu 

 

Zrealizowane granty:

 • Strategia budowy i rozwoju Pomorskiego Węzła Lotniczego."
  Kierownik projektu prof. dr hab. Andrzej Ruciński. Grant MNiSW nr N N114 136536.
 • Monitorowanie przemian, funkcjonowania i rozwoju polskiego rynku usług transportowych."
  Kierownik projektu prof. Dr hab. Danuta Rucińska. Grant MNiSW N N112 125636.
 • Inwestycje offsetowe jako czynnik zmiany tempa wzrostu i struktury narodowego potencjału obronnego."
  Kierownik projektu prof. dr hab. Andrzej Tadeusz Ruciński. Grant MNiSW nr O N112 025436.