dr hab. Andrzej Jezierski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
504206430
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
124
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
 • Od 2015 r. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego
 • Od 2014 r. doktor habilitowany, tytuł pracy habilitacyjnej: Logistyczne determinanty kształtowania struktur rynku, Wyd. UG, Gdańsk 2013
 • Od 2004 adiunkt w Katedrze Logistyki UG
 • 2004 - stopień doktora ekonomii
 • Rozprawa doktorska (Rola logistyki w ksztaltowaniu rolno - spożywczego rynku hurtowego w Polsce)
 • 1995 - 2004 asystent w Katedrze Logistyki UG
 • 1993 tytul magistra ekonomii (praca magisterska - Rynkowe strategie funkcjonowania PKP)
Publikacje

 Dorobek naukowy - dr  hab. Andrzej Jezierski  adiunkt Katedra Logistyki UG

2003r.

 

A.      Jezierski: Rola technik informacyjno-komunikacyjnych w budowie i rozwoju systemów logistycznych. Spedycja Transport Logistyka Nr 5/2003. ISSN 1640-7903

 

A.      Jezierski: Outsourcing - strategia zleceń zewnętrznych. . Spedycja Transport Logistyka Nr 6/2003

 

A.      Jezierski: Obsługa logistyczna relacji rynkowych. Spedycja Transport Logistyka Nr 11/2003

 

A.      Jezierski: Charakterystyka obsługi logistycznej hurtowych rynków rolno-spożywczych. Spedycja Transport Logistyka Nr 12/2003

 

Z. Kordel, A. Jezierski: Determinanty kształtowania potrzeb logistycznych sektora handlu. Zeszyty Naukowe UG Ekonomika Transportu Lądowego Nr 28/2003. ISSN 0208-4821

Z. Kordel, A. Jezierski: Trendy rozwojowe centrów logistycznych w Polsce. Zeszyty Naukowe UG Ekonomika Transportu Lądowego Nr 25/2003, ISSN 0208-4821, 1 ark., s. 193-202

 

A.      Jezierski: Logistyczne wsparcie zarządzania informacjami rynkowymi. Praca zrealizowana w ramach projektu badań własnych BW/3250-5-0028-3, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2003

 

A.      A. Jezierski:  Ideowy model wsparcia logistycznego funkcji hurtowych rynków rolno-spożywczych. Referat wygłoszony na konferencji "Modelowanie procesów i systemów logistycznych". Cz. IV. Sopot 12-13 grudnia 2003

 

 

Prace o charakterze technologicznym i projektowym cechujące się nowatorstwem

 

M. Chaberek, A. Mytlewski, A. Jezierski, C. Mańkowski, L. Reszka: Analiza organizacyjno -finansowa przedsięwzięcia hurtowego centrum sprzedaży i dystrybucji warzyw, owoców i cytrusów Rënk. Praca zlecona przez PHCRS Rënk S.A. Stron 118 (plus załączniki), Gdańsk 2003

 

M. Chaberek, A. Jezierski, A. Mytlewski, M. Meller: Procedury postępowania w zakresie obsługi klienta, towaru i pieniądza w hurtowym Centrum Dystrybucji Warzyw Owoców i Cytrusów funkcjonujących w ramach PHCR SA. Stron 52 (plus załączniki).

 

 

2004 r.

 

A.      Jezierski: Trendy rozwojowe centrów logistycznych w Polsce. Spedycja Transport Logistyka Nr 1/2004. ISSN 1640-7903

 

A.      Jezierski: Stan i perspektywy rozwoju rynku usług logistycznych w Polsce. Spedycja Transport Logistyka Nr 3/2004

 

A.      Jezierski: Determinanty kształtowania potrzeb logistycznych w branży produktów spożywczych. Nr 11/2004

 

A.      Jezierski: Rola logistyki w kształtowaniu i funkcjonowaniu rolno - spożywczego rynku hurtowego w Polsce. Praca doktorska. Uniwersytet Gdański, Sopot 2004

 

Prace o charakterze technologicznym i projektowym cechujące się nowatorstwem

 

M. Chaberek, A. Mytlewski, A. Jezierski, C. Mańkowski, L. Reszka: Założenia strategii dla transportu kolejowego w Polsce do roku 2015 w świetle zrównoważonego rozwoju transportu z uwzględnieniem przewozów krajowych i międzynarodowych. Praca zlecona przez Ministerstwo Infrastruktury RP. Gdańsk 2004

 

2005 r.

A.      Jezierski, C. Mańkowski: Systém zemědělsko-potravinářského velkoobchodního trhu v Polsku. Ročník I. Nr 1/2005. ISSN 1336-5878, Podniková ekonomika a manažment. Katedra ekonomiky. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Žilinská univerzita v Žilina

 

A.      Jezierski: Praktyka zarządzania jakością procesów logistycznych - HACCP.Spedycja Transport Logistyka Nr 9/2005

 

A.      Jezierski: Znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu polskiego systemu transportowego. Spedycja Transport Logistyka Nr 1/2005

 

A.      Jezierski: Polski rynek usług logistycznych. Spedycja Transport Logistyka Nr 3/2005

 

A.      Jezierski: Stan zarządzania jakością procesów logistycznych w polskich przedsiębiorstwach branży TSL - transport, spedycja, logistyka. Maszynopis niepublikowany. Sopot 2005.Praca realizowana w ramach projektu badawczego  BW/3250 UG Gdańsk 2005

 

A.      Jezierski: Multiperspektywiczne definiowanie jakości procesów logistycznych w dobie orientacji konsumenckiej. Referat wygłoszony na konferencji logistycznej WSL w Poznaniu. Poznań 13 maja 2005

 

        Prace o charakterze technologicznym i projektowym cechujące się nowatorstwem

M. Chaberek, A. Jezierski, A. Mytlewski, A. Trzuskawska, C. Mańkowski: Logistyczne uwarunkowania funkcjonowania Centrum Logistyki Naftowej. Praca zlecona Eurolinks S.A. Gdynia 2005

 

 

2006r.

 

A. Jezierski, A. Mytlewski: Kierunki rozwoju obsługi logistycznej dystrybucji paliw w Polsce - raport z badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika Transportu Lądowego. Nr 34. Wydział Ekonomiczny. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISSN 1640-7903

 1. Jezierski: Wsparcie logistyczne małych i średnich przedsiębiorstw branży narzędziowej. Gazeta Narzędziowa". Nr 3/2006

M. Chaberek, A. Jezierski: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika Transportu Lądowego "Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. V". Nr 30/2005. 10 ark. Redakcja całości. Wydawnictwo UG

 1. Jezierski: Transformacja polskiego rynku usług logistycznych w okresie akcesji i przyjęcia Polski do UE. Projekt realizowany w ramach BW UG nr 3250-5-0108-6

 

A. Jezierski: Koncepcja centrum logistycznego dla dystrybucji paliw płynnych. Referat wygłoszony na konferencji Naukowego Koła Logistyki UG, Hel 02.12.2006

 

 

Prace o charakterze technologicznym i projektowym cechujące się nowatorstwem

 

A.     Jezierski, A. Mytlewski: Polski rynek kolejowych przewozów towarowych. Stan obecny i perspektywy rozwoju- Raport. Eurolinks S.A. Gdynia 2006

 

A.     Jezierski, L. Reszka: Rynek paliw płynnych w Polsce - prognozy do 2015 r. Praca zlecona Eurolinks S.A. Gdynia 2006

 

A.     Jezierski, A. Mytlewski: Pożądane i realizowane funkcje logistyczne w obsłudze polskiego rynku paliwowego - raport z badań rynku. Eurolinks S.A. Gdynia 2006

A.     Jezierski, A. Mytlewski, M. Meller: Strategia rozwoju kolejnictwa do roku 2009 - projekt dokumentu. Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Warszawa 2006

 

 

 

 

 

2007

A.      Jezierski: Audyt logistyczny w procesach gospodarczych (cz. 1.). Logistyka 5/2007

 

A.      Jezierski: Audyt logistyczny w procesach gospodarczych (cz. 2.). Logistyka 6/2007

 

M. Chaberek, A. Jezierski: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika Transportu Lądowego "Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. VI". Nr 35/2007. 10 ark. Redakcja całości. ISSN 0208-4821

 

A.      Jezierski, A. Mytlewski, D. Tloczyński: Koreferat do studium wykonalności centrum logistycznego w Porcie Gdynia. Gdynia, sierpień 2007

 

A.      Jezierski: Doświadczenia w kształtowaniu logistycznych koncepcji funkcjonowania centrów dystrybucyjnych. Referat wygłoszony na konferencji, pt. "Net Vision Ogólnopolskie Seminarium Biznesu i Nowych Technologii". Politechnika Gdańska, Gdańsk 19 - 22 kwiecień 2007

 

A. Jezierski: Doświadczenia w realizacji sektorowego programu operacyjnego "Rozwój  zasobów ludzkich - logistyka dla małych i średnich przedsiębiorstw". Referat  na konferencji, pt. "Gospodarka i  społeczeństwo - Region Warmińsko - Mazurski w europejskiej perspektywie". WSHE w Elblągu

 

 

 

 

 

 

 

2008

  M. Chaberek, A. Jezierski:  Zeszyt Naukowy Modelowanie procesów i systemów logistycznych, .   cz. VII, Gdańsk 2008

 

A.      Jezierski: Doświadczenia w realizacji sektorowego programu operacyjnego "Rozwój zasobów ludzkich - logistyka dla malych i średnich przedsiębiorstw". Artykul w opracowaniu: Gospodarka i spoleczeństwo w europejskiej perspektywie. Region Warmii i Mazur w zintegrowanej Europie. Red. H. Horbaczewski, D. Rucińska, D. Tloczyński. EUH - E, Elbląg 2008, ISBN 978-83-89113-24-4

 

 1. Jezierski: Wpływ kosztów jakości zarządzania kapitałem ludzkim na kształtowanie łańcuchów logistycznych. Referat wygłoszony na konferencji  GKL’08 "Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne". 13 czerwca AE Katowice

A.              Jezierski: Kształtowanie bezpieczeństwa systemów logistycznych. Referat na konferencji: "Logistyka - szansą  rozwoju miasta i regionu piotrkowskiego". Sulejów 7 - 8 maja 2008. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim Wydział Nauk Społecznych Instytut Ekonomii i Zarządzania

 

 1. Jezierski: Perspektywy rozwoju rynku usług logistycznych w Polsce w świetle procesów globalizacyjnych. Konferencja naukowa GWSH, maj 2008

 

 1. Jezierski: Trójmiejskie inicjatywy budowy i rozwoju centrów logistycznych. Referat XXVII Konferencji Naukowo - Technicznej pod patronatem Prezesa Zarządu ArcelorMittal Poland SA  "Logistyka produkcji wyzwaniem dla globalnych procesów gospodarczych". Ustroń 1 -3. 10.2008-10-10

 

 1. Jezierski: Kształtowanie bezpieczeństwa systemów logistycznych. Projekt realizowany w ramach badań własnych. UG 2008 nr projektu 3205 - 8 - 0202

 

 1. Jezierski: Model referencyjny procesu obsługi logistycznej centrów logistycznych. Referat na  Konferencję naukową "Podejście procesowe w organizacjach" Uniwersytet Wrocławski, Piechowice 19 - 21. 10.2008

 

 1. Jezierski: Kształtowanie systemów transportowych współczesnych metropolii. Artykuł w Zeszycie Naukowym UG nr 36 red. D. Rucińska, E. Adamowicz

 

 1. Jezierski: Kształtowanie bezpieczeństwa w logistyce. Logistyka nr 6/2008

 

A. Jezierski, C. Mańkowski:  Strategie logistyki miejskiej na przykładzie okręgu Bradford i miasta Leeds. Artykuł w materiałach konferencyjnych: Nowe wyzwania - nowe rozwiązania. New challenges - new solutions. Biblioteka Logistyka, Poznań 2008 ISBN 978 - 83 - 87344 - 38 - 2

 

 

Prace o charakterze technologicznym i projektowym cechujące się nowatorstwem

M. Bielski, M. Chaberek, A. Jezierski, M. Meller, A. Mytlewski: KONCEPCJA FUNKCJONALNO - EKONOMICZNA CENTRUM LOGISTYCZNEGO RZĘSNA GDAŃSK, Gdańsk wrzesień 2008

M. Bielski, M. Chaberek, A. Jezierski, M. Meller, A. Mytlewski: ANALIZA MOŻLIWOŚCI
PRZYWRÓCENIA I ROZWOJU PIERWOTNYCH FUNKCJI POMORSKIEGO HURTOWEGO CENTRUM ROLNO - SPOŻYWCZEG
 RENK W GDAŃSKU, Gdańsk wrzesień 2008

 

 

 

2013

 

 1. A. Jezierski: Optymalizacja dostaw przesyłek drobnicowych. Referat na konferencji naukowej "Optymalizacja procesów i systemów logistycznych w teorii i praktyce" UMK Toruń 22.03.2013

 2. A. Jezierski: Modele wskaźników lojalności klienta w obsłudze logistycznej, ,Konferencja: Modelowanie procesów i systemów logistycznych, WE UG, Sopot, 6.12.2013 r.

 3. A. Jezierski: Wybrane modele narzędzi analizy strategicznej w łańcuchach dostaw, Konferencja: Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce, WFiZ WSB Bydgoszcz, 23.06.2013 r.

 4. A. Jezierski: Odpowiedzialny łańcuch logistyczny - próba określenia obszarów zadaniowych, Konferencja: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce, WZiEU USz, Szczecin, 15.05.2013 r.

   

  2014

   

 

 1. A. Jezierski: Zastosowanie technologii agentowej w logistyce rynków wirtualnych, Konferencja: Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce, WFiZ WSB Bydgoszcz, 05.07.2014 r.

 2. A. Jezierski: Konkurowanie przez logistykę w warunkach kryzysu w świetle teorii organizacji branży. Konferencja: Strategie i logistyka w warunkach kryzysu. UE we Wrocławiu, 19 października 2014r.

 2019

A. Jezierski: Konkurencja na rynku usług logistycznych w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, ISBN 978-83-8206-019-5

A. Jezierski: Competitiveness of the Polish system of road transport on the EU system of road transport - selected issues  Economics and Organization of Logistics 4(3) 2019

2020

A. Szmelter-Jarosz, J. Rześny-Cieplińska, A. Jezierski: Assesing Resources Management for Sharing Economy in Urban Logistics, " Resources, vol.9, 2020

A. Jezierski: Information and communication technologies (ICT) in construction and development of logistics systems. Economics and Organization of Logistics 5 (1), 2020

 

Zainteresowania
 • Logistyka w ekonomii
 • Logistyka jako czynnik kształtowania konkurencyjności
 • Mezoekonomiczny wymiar logistyki
 • Rola logistyki w obsludze rynków hurtowo - detalicznych
 • Rozwój koncepcji logistycznych
 • Rynek uslug logistycznych
Inne
 • Staże naukowe:
 • 1995 HEAO Arnhem Holandia
 • 1997 Universitat Viadrina Frankfurt Niemcy
 • 1999 Bradford College Wielka Brytania
 • 2000 Bradford College Wielka Brytania.