Zgłoszenie artykułu

Wszystkie referaty przedstawione podczas konferencji i zaakceptowane przez Komitet Naukowy zostaną zawarte w materiałach konferencyjnych publikowanych na zasadzie otwartego dostępu do publikacji. Wszystkie dokumenty można czytać i pobierać bezpłatnie. Prawa autorskie są przechowywane przez autora (autorów) na zasadach licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa

 

Organizatorzy dążą do zapewnienia szerokiego zakresu indeksacji z przebiegu konferencji.

 

Wszystkie opublikowane artykuły są recenzowane. Polityka czasopism zachęca do korzystania z anonimowej formy procesu recenzowania i jeśli jest to możliwe opinii wielu recenzentów. Recenzje powinny być dostarczane przez recenzentów, którzy zostali poproszeni o przedstawienie obiektywnych i konstruktywnych komentarzy, których celem jest, o ile to możliwe, poprawa pracy.

 

Dokumenty muszą zawierać oryginalne, wcześniej nieopublikowane wyniki z zakresu wyzwań zrównoważonego rozwoju w obszarach: gospodarka-społeczeństwo-środowisko.

Artykuły przekazywane redakcji wyłącznie w języku angielskim z zachowaniem dobrych praktyk językowych, powinny jasno określać cel pracy i zawierać: wstęp, metodologię, wyniki oraz główne wnioski. Długość pojedynczego dokumentu powinna wynosić od 5 do 10 stron.

 

Proszę pamiętać, że publikacja musi być połączona z prezentacją na konferencji InfoGlob 2018.


Redaktorzy wydania konferencyjnego

  • dr Olga Dębicka
  • dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. SGSP
  • mgr inż. Patrycja Rogula-Kopiec