Informacje dla uczestników

Terminarz:

  • 08/05/18 – przesłanie zgłoszenia
  • 01/06/18 – wniesienie opłaty konferencyjnej
  • 06/06/18 – przesłanie abstraktu (nowy termin)
  • 10/06/18 – informacja o akceptacji zgłoszenia i przyjęcia abstraktu (nowy termin)
  • 15/07/18 – przesłanie referatu
  • 18-20/09/18 – Konferencja InfoGlob 2018

 

 


 

Wszystkie referaty przedstawione podczas konferencji i zaakceptowane przez Komitet Naukowy zostaną zawarte w materiałach konferencyjnych publikowanych na zasadzie otwartego dostępu do publikacji na platformie SHS Web of Conferences. Wszystkie dokumenty można czytać i pobierać bezpłatnie. Prawa autorskie są przechowywane przez autora (autorów) na zasadach licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa

 

Organizatorzy dążą do zapewnienia szerokiego zakresu indeksacji z przebiegu konferencji:

 

Wszystkie opublikowane artykuły są recenzowane. Polityka czasopism zachęca do korzystania z anonimowej formy procesu recenzowania i jeśli jest to możliwe opinii wielu recenzentów. Recenzje powinny być dostarczane przez recenzentów, którzy zostali poproszeni o przedstawienie obiektywnych i konstruktywnych komentarzy, których celem jest, o ile to możliwe, poprawa pracy. W przypadku odrzucenia referatu przez recenzentów, organizatorzy zaoferują autorowi publikację w innym czasopiśmie (Contemporary Economy ISSN 2082-677X).

 

Dokumenty muszą zawierać oryginalne, wcześniej nieopublikowane wyniki z zakresu wyzwań zrównoważonego rozwoju w obszarach: gospodarka-społeczeństwo-środowisko.

 

Artykuły należy przekazać redakcji w języku angielskim z zachowaniem dobrych praktyk językowych. Powinny jasno określać cel pracy i zawierać: wstęp, metodologię, wyniki oraz główne wnioski. Długość pojedynczego dokumentu powinna wynosić od 5 do 10 stron.

 

Proszę pamiętać, że publikacja musi być połączona z prezentacją na konferencji InfoGlob 2018.


Redaktorzy wydania konferencyjnego

  • dr Olga Dębicka
  • dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. SGSP
  • mgr inż. Patrycja Rogula-Kopiec

* W Polsce autorzy artykułów opublikowanych w serii Konferencji SHS: Humanistyka i Nauki Społeczne (SHS) otrzymują 15 punktów za artykuł (zgodnie z dyrektywą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego artykuły publikowane w recenzowanych materiałach konferencyjnych, które są zawarte w uznanej międzynarodowej bazie danych, otrzymują liczbę punktów odpowiadającą najniższej punktacji publikacji na liście A - tj. 15 punktów). Autorzy otrzymują punkty po indeksowaniu swoich prac w bazie Web of Science (zajmuje to zwykle kilka miesięcy).