Praktyki studenckie

Ogólne zasady odbywania nieobowiązkowych praktyk studenckich na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego


  1. Studenckie praktyki zawodowe na Wydziale Ekonomicznym mają charakter nieobowiązkowy.
  2. Praktyki mogą być podejmowane przez studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Ekonomia oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.
  3. Za odbycie praktyki uznanej przez Wydział Ekonomiczny przyznawane są 4 punkty ECTS.
  4. Podstawą uznania praktyki jest odbycie jej w wymiarze minimum 120 godzin.
  5. Przedmiot praktyki musi odpowiadać charakterowi studiów na Wydziale Ekonomicznym UG, w szczególności powinien być zgodny z kierunkiem lub / oraz specjalnością.
  6. Warunkiem zaliczenia praktyki jest złożenie przez studenta wniosku o zaliczenie indywidualnie zorganizowanej, nieobowiązkowej praktyki zawodowej, opisującego przebieg praktyki, realizowane zadania, osiągnięcia w pracy (formularz do pobrania).
  7. Z uwagi na dobrowolny charakter praktyk, studenci nie podlegają ubezpieczeniu ze strony Uczelni od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie realizacji praktyki są, zatem zobowiązani do samodzielnego zapewnienia ubezpieczenia.Formularze do pobrania:

Wniosek o zaliczenie praktyki