Praktyki studenckie

Ogólne zasady odbywania obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego

 1. Student Wydziału Ekonomicznego studiów I stopnia zobowiązany jest do realizacji praktyki zawodowej w wymiarze zgodnym z programem studiów danego kierunku. Praktyki na kierunku ekonomia trwają 3 tygodnie (120 godzin), a na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze 4 tygodnie (160 godzin).
 2. Studenckie praktyki zawodowe mają charakter obligatoryjny, a ich realizacja jest warunkiem zaliczenia V semestru studiów I stopnia.
 3. Praktyki mogą być podejmowane przez studentów, którzy ukończyli pierwszy rok studiów.
 4. W wyjątkowych przypadkach zgodę na wcześniejsze odbycie praktyki wyraża Dziekan.
 5. Formy i harmonogram praktyk ustala Dziekan Wydziału. Terminy realizacji praktyk nie mogą kolidować z innymi zajęciami wynikającymi z planu studiów.
 6. Praktyka odbywana jest wyłącznie na podstawie porozumień zawieranych pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a instytucją przyjmującą studenta, tj. organizatorem praktyki (nie dotyczy praktyk zorganizowanych indywidualnie). Osobą reprezentującą UG w wyżej wymienionych porozumieniach jest Prorektor ds. Kształcenia.
 7. Przedmiot praktyki powinien odpowiadać charakterowi studiów na Wydziale Ekonomicznym UG.
 8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zgodności przewidywanej praktyki z profilem kształcenia na Wydziale Ekonomicznym UG kierownik praktyk może nie wyrazić zgody na podpisanie porozumienia o praktykę.
 9. Wszyscy studenci skierowani na praktyki podlegają ubezpieczeniu ze strony Uczelni od następstw nieszczęśliwych wypadków, w okresie realizacji praktyki (nie dotyczy praktyk zorganizowanych indywidualnie).
 10. Studentom studiów stacjonarnych, którzy odbywają praktykę poza miejscem stałego zamieszkania (z wyjątkiem studentów zamieszkałych w miejscowościach położonych w zasięgu trasy przejazdu Tczew – Wejherowo i odbywający praktyki w miejscowościach położonych na tej trasie) przysługuje zryczałtowany zwrot kosztów związanych z wyżywieniem, zakwaterowaniem i dojazdami, w wysokości ustalonej przez Rektora (nie dotyczy praktyk zorganizowanych indywidualnie; w roku akademickim 2010/2011 ryczałt wynosi 18 zł dzień roboczy).
 11. Warunkiem zaliczenia praktyki jest złożenie przez studenta raportu opisującego przebieg praktyki, realizowane zadania, osiągnięcia w pracy. Raport powinien być potwierdzony przez bezpośredniego przełożonego nadzorującego praktykę ze strony organizatora. Ze strony Wydziału Ekonomicznego raport akceptuje kierownik praktyki.
 12. Ze względu na rozbudowaną sieć kontaktów studentów Wydziału Ekonomicznego w ramach organizacji AISEC, praktyki zagraniczne organizowane przez nią będą uznawane za praktyki zawodowe objęte planem studiów.
 13. Ze względu na olbrzymią samodzielność i przedsiębiorczość studentów Wydział Ekonomiczny honoruje również praktyki zorganizowane indywidualnie (na terenie RP lub poza jej granicami), które są zgodne z konkretnymi zainteresowaniami zawodowymi studentów lub tematem ich pracy licencjackiej. Student organizujący praktykę indywidualnie, po odbyciu praktyki składa podanie do Prodziekana ds. Studenckich wraz z ewentualnymi zaświadczeniami.
 14. Na równi z odbyciem praktyki może być potraktowana praca zawodowa studenta zgodna z charakterem studiów. Rozumie się przez nią zatrudnienie w wymiarze co najmniej ½ etatu lub umowy zlecenia lub prowadzenie działalności gospodarczej, w każdym przypadku na okres nie krótszy niż 3 miesiące. W celu uznania pracy zawodowej jako praktyki student składa podanie do Prodziekana ds. Studenckich wraz z ewentualnymi zaświadczeniami lub umowami.
 15. Za odbycie praktyki przyznawane są punkty ECTS: za praktykę 3 tygodniową – 1,5 punktu, a za 4 tygodniową – 2 punkty.