DANE ABSOLWENTA

imię: nazwisko:

Specjalność:

Promotor:

Studia:     stacjonarne    niestacjonarne

Potwierdzam udział w gali wręczenia dyplomów:       tak   nie

Liczba osób towarzyszących:


e-mail:

nr telefonu:

podaj wynik: 8+1=


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku, ul. Bażyńskiego 8, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015.2135). Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku, 80-309 przy ul. Jana Bażyńskiego 8. 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji uroczystości wręczenia dyplomów. 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne i służy odpowiedniemu przygotowaniu ceremonii wręczenia dyplomów. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celu, o którym mowa w ust. 3. 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku, liczony od dnia uroczystości wręczenia dyplomów. 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu: a. prawo dostępu do treści swoich danych, b. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, c. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem, d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.